زندگی

غصه نخور سرک بکش.

یافتن حمایت عاطفی در هنگام بحران ، اغلب به معنای روی آوردن به شبکه های قدیمی است که از قبل برای مسافت ساخته ...

ناوبری پست ها